สัมภาระ

สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน

เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้วสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่าน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่าน เดินทาง เว้นแต่ว่าบริษัทฯ ได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป นกแอร์จะจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ประเภทของสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน ได้แก่สัมภาระทั่วไป และสัมภาระพิเศษ


สัมภาระทั่วไป 

สัมภาระทั่วไปต้องมีน้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ไม่มีสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ ไม่มีทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย ท่านสามารถขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อเลือกบัตรโดยสารประเภทบินสบาย (Nok X-tra) และบัตรโดยสารประเภทบินเพลิดเพลิน (Nok MAX) ซึ่งน้ำหนักสัมภาระต้องเป็นไปตามที่สายการบินอนุญาตตามประเภทบัตรโดยสาร ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้

สัมภาระพิเศษ (Items Require Special Handling)

สัมภาระพิเศษ หมายถึง สิ่งของสัมภาระที่ต้องการการดูแลพิเศษ และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากสัมภาระทั่วไป ได้แก่

 • อุปกรณ์กีฬา เช่น จักรยาน อุปกรณ์กอล์ฟ กระดานโต้คลื่น อุปกรณ์ยิงธนู อุปกรณ์ตกปลา เป็นต้น
 • เครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ กลอง คีย์บอร์ด จะเข้ เป็นต้น
 • อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์  เป็นต้น
 • สิ่งของสัมภาระที่มีขนาดมากกว่า 40 ซม. x 75 ซม. x 50 ซม. หรือสัมภาระที่ทางสายการบินพิจารณาแล้วว่าต้องดูแลเป็นพิเศษ 

โดยสัมภาระพิเศษจะต้องถูกบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่เหมาะสมต่อการป้องกันความเสียหาย และน้ำหนักสัมภาระพิเศษรวมบรรจุภัณฑ์จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อชิ้น ทั้งนี้พนักงานสามารถปฎิเสธการรับโหลดสัมภาระพิเศษเหล่านี้ได้หากไม่ได้บรรจุในกล่องหรือหีบห่อ หรือบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง สัมภาระพิเศษ มีค่าธรรมเนียมดังนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ นกกระเป๋า (Nok Baggage)

 • ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นอัตราต่อ 1 คน ต่อ 1 เที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ต้องทำรายการซื้อนกกระเป๋าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
 • สามารถซื้อผ่าน เว็บไซต์ www.nokair.com m.nokair.com Nok Air’s Mobile Application เคาน์เตอร์สนามบิน Call center Noksmilebooking  และ Sales' project เท่านั้น
 • น้ำหนักที่ได้รับมาพร้อมบัตรโดยสารและน้ำหนักที่ซื้อนกกระเป๋าเพิ่ม รวมกันทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 40 กิโลกรัม โดยสามารถซื้อเพิ่มมากกว่า 1 ครั้งผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์สนามบิน และ Call center  เท่านั้น ซึ่งน้ำหนักสัมภาระแต่ละใบจะต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง www.nokair.com
 • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารหรือไดเร็คเดบิต QR Payment หรือ Mobile Banking หรือ Union Pay หรือ Ali Pay หรือ Wechat pay เท่านั้น
 • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือไดเร็คเดบิต หรือ Union Pay หรือ Ali Pay หรือ Wechat payเท่านั้น
 • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท หรือ ดอลล่าร์สหรัฐเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง m.nokair.com และ Nok Air’s Mobile Application
 • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือไดเร็คเดบิต เท่านั้น
 • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถซื้อผ่านช่องทางนี้ได้
 • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท หรือ ดอลล่าร์สหรัฐเท่าน้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง เคาน์เตอร์สนามบิน
 • ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสดเท่านั้น
 • สถานีภายในประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • สถานีต่างประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือ สกุลเงินท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง Call center
 • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
 • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
 • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง Noksmilebooking และ Sales’ project ต้องชำระเงินตามช่องทางที่ได้ทำสัญญาไว้
 • เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด
 • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และชื่อผู้โดยสาร เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของทางนกแอร์
 • สำหรับบัตรโดยสารปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนตามาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 * ข้อมูลจาก 
 
                                                                               Copyright 2017 © nokair.aaflying.net All rights reserved.
เว็บสำเร็จรูป
×